Vedtægter

for Kollund Vandværk

 

§ 1 - Navn og hjemsted
Selskabet er stiftet i 1909, hvis navn er Kollund Vandværk. Selskabet er hjemmehørende i Aabenraa kommune.

§ 2 - Formål
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i alle vandforsynings- og deraf afledte spørgsmål.

§3 - Medlemmer
Selskabets medlemmer er grundejere - inden for vandværkets forsyningsområde - der har betalt anlægsbidrag i henhold til gældende regulativ og takstblad eller som har overtaget en ejendom, hvis tidligere ejer ved overdragelsen var medlem af selskabet med pågældende ejendom.

§ 4 - Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i regulativet fastsatte vilkår.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter og gældende takstblad.

§ 5 - Medlemmernes forpligtelser
For lån, som selskabet måtte optage, såvel som for lånenes rettidige forrentning og afdrag samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne indbyrdes forhold til vandkontingentet (fast afg. + forbrug) i de seneste 2 regnskabsår.
Såfremt et medlem sælger eller på anden måde afstår en tilsluttet ejendom, er han pligtig til at drage omsorg for, at efterfølgeren indtræder i hans sted med hensyn til rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

§ 6 - Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr.nr.), i forbindelse med ekspropriation, ændring af vandforsyningsplan o.l., forudsat vandforbrugende virksomhed ophører.
Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved Forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets andel af selskabets gæld skal indbetales.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

§ 7 - Levering til ikke-medlemmer (købere)Institutioner - som iflg. deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som iflg. særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand.
Sådanne købere af vand skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om interessentret og hæftelse.

§ 8 - Anlæg og vandkontingent
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper samt hoved- og forsyningsledninger.
Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget inkl. stikledning til skel. Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.
Vandkontingent og tilslutningsafgift til selskabet udarbejdes af bestyrelsen og fastsættes på den årlige generalforsamling. Bidragene er gældende for hele det efterfølgende regnskabsår.
Bestyrelsen er dog berettiget til i regnskabsårets løb at forhøje bidragene med et beløb svarende til en eventuel stigning i driftsudgifterne.
Et evt. driftsunderskud kan indregnes i det efterfølgende års driftsbidrag, medens et evt. driftsoverskud skal benyttes til ekstraordinære afdrag på lån eller hensættes til anlæg eller vedligeholdelse af værk og ledningsnet.
Ved senere større om- eller tilbygning kan der opkræves ekstraordinært indskud.
Vandforbruget afregnes via vandmåler og fast afgift og opkræves over 2 halvårlige rater.
Vandkontingentet afregnes alene med grundejere, der som medlemmer hæfter derfor.

§ 9 - Ledninger over privat grund
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunkter, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid.
Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning. Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning. Grundejeren er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.
Retten til sådanne ledningers anlæg og vedligeholdelse skal sikres ved en på ejendommen tinglyst deklaration. Selskabet afholder de dermed forbundne udgifter.
Skulle det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt for et medlem at føre sin jordledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.
Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

§ 10 - Indskrænkninger i vandleverancen
Bestyrelsen afgør, i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.
Hverken medlemmer eller købere, der aftager vand iflg. § 7, må forsyne andre end eventuelle lejere med vand.
Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jf. regulativet.
Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en konventionalbod eller lignende særafgift.

§ 11 - Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 4 ugers varsel ved avertering i et lokalt uge- eller dagblad.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afgives til bestyrelsens formand senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
Regnskab og indkomne forslag skal kunne afhentes hos formanden forud for generalforsamlingen.
På den ordinære generalforsamling foretages følgende:
1. Valg af dirigent og protokolfører
2. Beretning om det forløbne år
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det kommende år fremlægges
5. Fastlæggelse af det kommende års takster
6. Valg af formand henholdsvis kasserer
7. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og l revisorsuppleant
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt
Revisorer og revisorsuppleant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor. I så tilfælde vælges kun een revisor af generalforsamlingen.
Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han har fungeret som bestyrelsesmedlem eller som revisor.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftligt forlangende herom, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsordenen skal oplyses med indkaldelsen.
Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og protokolføreren.

§ 12 - Stemmeret og afstemninger
Stemmeberettiget er een ejer for hver tilsluttet ejendom ved personligt fremmøde på generalforsamlingen.
Hver fremmødt har dog kun een stemme uanset antallet af ejendomme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog maks. l fuldmagt pr. fremmødt medlem.
Ethvert medlem kan ved personvalg kræve skriftlig afstemning.
Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og deltage i diskussionen, men de har ingen stemmeret.
Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.
Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og desuden skal mindst halvdelen af medlemmerne være til stede på den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første, men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indvarsler bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken vedtagelsen kan bekræftes ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

§13 - Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesformand og kasserer vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og nyanlæg.
Bestyrelsen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Herudover har bestyrelsen ansvaret for registrering, anmeldelse og præsentation af regnskab m.v. overfor gældende lovgivning, herunder i de tilfælde, hvor selskabet uden tidligere at have været forpligtet måtte falde ind under sådanne lovkrav.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
Formanden leder bestyrelsesmøderne, der afholdes så ofte, formanden eller bestyrelsesmedlemmerne finder det nødvendigt. I alle tilfælde hvor formanden er forhindret i at lede selskabets anliggende, fungerer næstformanden i formandens sted.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

§ 14 - Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.
Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen, jf. dennes forretningsorden.

§ 15 - Regnskabet
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages af de (den) generalforsamlingsvalgte revisor( er) samt en af bestyrelsen evt. antaget revisor.
Årsregnskabet skal afgives til revisionen mindst 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

§ 16 - Opløsning
Selskabet kan ikke opløses, før al gæld er afviklet. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 2/3 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.
Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

§ 17 - Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling i 1909 og siden ændret på generalforsamlingen den 25. maj 1993.
De træder i kraft den 30. marts 2011 og erstatter tidligere vedtægter af 26. maj 1993.

Svend Erik Lassen
Formand

Holger Hjort Pedersen
Dirigent